Saturnus Nyelviskola Miskolc

ECL nyelvvizsga - Vizsgaismertető

ECL nyelvvizsga

A Saturnus Nyelviskola Miskolc az ECL nyelvvizsgarendszert működtető európai uniós tagállamok konzorciumának akkreditált vizsgahelye. Intézményünkben angol és német nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető.

A "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott ECL betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem vagy nyelviskola vállalta, amely az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését végzi. Az ECL nyelvvizsgák megbízhatósága miatt valamennyi vizsgaanyagot előzetesen kipróbálnak, a vizsgadolgozatok javítóit minden nyelvvizsga előtt felkészítik, és a kettős javítás elvét alkalmazzák.

Az ECL Konzorcium központja 1999-től Magyarországra került, a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárságán működik. Az ECL az egyetlen olyan nemzetközi nyelvvizsga, amelynek nem csak képviselete van hazánkban, hanem maga a nemzetközi központ is Magyarországon található.

Az ECL nyelvvizsgarendszer nyitott minden célcsoport számára, a közoktatásban tanuló diákoktól az egyetemi- vagy főiskolai hallgatókon át a felnőtt munkavállalókig. A mindennapi élet valós szituációiban való eligazodáshoz és cselekvéshez szükséges idegen nyelvi kommunikációs készség elsajátítását motiválja, illetve az ilyen nyelvtudás meglétét teszteli.

ECL nyelvvizsga szintjei

Az ECL nyelvvizsga szintjei az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintjeinek felelnek meg.

A2 szint - akkreditált belépő szint
Az A2 szintű ECL nyelvvizsga a nyelvtanulás kezdő szakaszában méri a megszerzett nyelvtudást. Ezen a szinten a vizsgázó tud kérdezni, és az egyszerűbb válaszokat megérti, tud vásárolni, enni-inni kérni, és érti a kiírásokat. Különösen ajánlott az általános iskolák végzős tanulói számára, akik középiskolai tanulmányaik megkezdése előtt már nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek az A2 szint követelményeinek eredményes teljesítésével.

B1 szint - akkreditált alapfok
A B1 szintű ECL nyelvvizsga alapfokú nyelvtudást igazol. Azok a vizsgázók felelnek meg a B1 szint követelményeinek, akik képesek egyszerűbb élethelyzetekben szóban és írásban kommunikálni. Egyszerű nyelvi eszközökkel nyilatkozni tudnak olyan témákban, amelyeket ismernek, közel állnak érdeklődési körükhöz, illetve megértik a hasonló tartalmú és szintű közléseket. A B1 szintű ECL nyelvvizsga azok számára ajánlott, akiknek diplomájuk megszerzéséhez alapfokú nyelvtudást kell igazolniuk, vagy olyan nyelvigényes, nyelvpótlékra jogosító munkakört töltenek be, amelyek ellátásához alapfokú nyelvtudást igazoló bizonyítványra van szükség.

B2 szint - akkreditált középfok
A B2 szintű ECL nyelvvizsga középfokú tudást mér. A vizsgázó megérti az összetettebb, elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, ki tudja fejezni gondolatait köznapi témákban, továbbá munkájával, tanulmányaival, érdeklődési köreivel kapcsolatos témakörökben. Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos témákban. Képes folyamatos, könnyed szóbeli kommunikációra anyanyelvi beszélővel. A B2 szint elérésével a nyelvtanulók megismerik a nyelv szerkezetét, megértik a logikáját, kezdik élvezni a szépirodalmat, és lassan otthon érzik magukat a célnyelvi országban.

C1 szint - akkreditált felsőfok
A C1 szintű felsőfokú ECL nyelvvizsga követelményeinek azok a vizsgázók tudnak megfelelni, akik megközelítik az anyanyelvi beszélő tudását. Képesek megérteni a szóban és írásban igényesen megfogalmazott gondolatokat. A nyelvet választékosan használják saját gondolataik megfogalmazására, összetett és elvont témákban. A C1 szint elérésével bátran dolgozhatnak a célnyelvi országban, nyelvi nehézségek nélkül ismerkedhetnek kultúrájával, irodalmával és történelmével.

ECL nyelvvizsga részei

Írásbeli vizsga

1. Olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két különböző típusú szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát.

2. Írásbeli kommunikáció

A vizsgázónak két meghatározott szószámú fogalmazást kell megírnia a megadott szempontok szerint. Ezen a vizsgarészen nyomtatott szótár használható!

Szóbeli vizsga

1. Hallott szöveg értése
A vizsgázónak két szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

2. Szóbeli kommunikáció
Az ECL nyelvvizsga szóbeli kommunikáció részénél a jelöltek párban, páratlan számú vizsgázó esetén hárman adnak számot tudásukról. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának sorszámát a vizsgázók egyike húzza.

a. Bemutatkozás

Időtartam: 3-5 perc
Ennek a résznek az a célja, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a szóbeli vizsgára , és a vizsgáztató megismerje a vizsgázókat. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

b. Irányított beszélgetés

Időtartam: 5-8 perc
A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókat kérdésekkel segíti. A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

c. Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján

Időtartam: 5-8 perc
Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat. A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat. A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja, ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen.

ECL nyelvvizsga menete

Az írásbeli vizsga időtartama alapfokon 75 perc, középfokon 105 perc, felsőfokon 120 perc. Ezután 30 perc szünet következik, ami jó alkalom egy kis felfrissülésre.

Szünet után a szóbeli vizsga a hallás utáni szöveg értése vizsgarésszel kezdődik. Amikor a vizsgázó ezzel elkészült, legközelebb már csak a szóbeli kommunikációhoz megadott időpontban kell megjelennie. A szóbeli kommunikáció időtartama 15-20 perc.

Az írásbeli- és a szóbeli vizsga külön is letehető, ekkor csak az adott vizsga időpontjára kell megjelenni.

ECL nyelvvizsga értékelése

Az ECL nyelvvizsga írásbeli- és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga az olvasott szöveg értését és az írásbeli kommunikációt, a szóbeli vizsga a hallott szöveg értését és a szóbeli kommunikációt méri. Készségenként két-két feladatot kell megoldani. Azért van kettő a feladatokból, hogy ha az egyik témában a vizsgázó nem jártas vagy nem rendelkezik a megfelelő szókinccsel, a másik feladattal még javíthasson az eredményén.

Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha az írásbeli kommunikáció és az olvasott szöveg értése feladatok összeredménye eléri a 60%-ot, de készségenként minimum a 40%-ot.

Amennyiben a vizsgázó az olvasott szöveg értése feladaton eléri a minimum 40%-ot, és az írásbeli kommunikáció, azaz a levélírási feladat eredménye 80%, akkor a két vizsgafeladat átlageredménye 60%, azaz sikeres az írásbeli vizsga. Ez az eredmény fordított esetben is érvényes.

Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga akkor sikeres, ha a szóbeli kommunikáció és a hallott szöveg értése feladatok összeredménye eléri a 60%-ot, de készségenként minimum a 40%-ot.

Amennyiben a vizsgázó, a hallott szöveg értése feladaton eléri a minimum 40%-ot, és a szóbeli kommunikáció eredménye 80%, akkor a két vizsgafeladat átlageredménye 60%, azaz sikeres a szóbeli vizsga. Ez az eredmény fordított esetben is érvényes.

Komplex nyelvvizsga
A komplex nyelvvizsga akkor sikeres, ha a teljes vizsga, azaz a 4 mért készség összeredménye eléri a 60%-ot, de készségenként minimum a 40%-ot. Amennyiben a komplex nyelvvizsgából az írásbeli- vagy a szóbeli vizsga nem sikerül, a sikertelen vizsga megismételhető. Legközelebb csak a sikertelen vizsgából kell felkészülni. A vizsgát korlátlan alkalommal meg lehet ismételni, nincs elévülési idő.